top of page

Algemene voorwaarden Behandelingen

Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

 2. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 5. Bij Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.

 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Vergeten afspraken (No Show)) binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht.

 8. Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. Ook kan er contant afgerekend worden.

 9. Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 10. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is.

 12. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.

Algemene voorwaarden cursussen en opleiding

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan de cursussen en opleiding die door Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio gegeven worden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Elke rechtsbetrekking tussen Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio en de, aan één van de cursussen of opleidingen die door de school worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ’cursist’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijving
Cursist kan zich mondeling, schriftelijk of per e-mail aanmelden. Zodra de cursist zich heeft aangemeld, ontvangt cursist een bevestiging van aanmelding en een verzoek om het verstrekken van contactgegevens (naam, adres, woonplaats).  Zodra Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio deze contactgegevens heeft ontvangen, heeft de cursist 14 dagen  bedenktijd. Na het ontvangen van de contactgegevens en de 14 dagen bedenktijd, stuurt Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio een factuur en ontstaat een betalingsplicht voor cursist. Het volledige cursusgeld dient te zijn overgemaakt binnen de op de factuur vermelde termijn.

Artikel 3: Gezondheidsverklaring
Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele gevolgen van het volgen van de cursus of opleiding voor het eigen lichaam en gezondheid. Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 4: Betalingsverplichting
Na inschrijving en het ontvangen van de factuur, is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld contant of per bankrekening te betalen. Mits schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen, dient het volledige cursusgeld binnen de op de factuur vermelde datum te zijn voldaan. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio het recht deelname te weigeren totdat het cursusgeld is betaald. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht. Cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 5: Annulering
Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden), kan de cursist diens deelname schriftelijk of digitaal annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • Annulering tot 6 weken voor aanvang: kosteloos

 • Annulering tot 4 weken voor aanvang: 25% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

 • Annulering tot 3 weken voor aanvang: 35% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang: 50% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

 • Annulering tot 1 week voor aanvang: 75% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

 • Indien annulering nadien plaatsvindt, blijft het cursusgeld volledig verschuldigd.

 

Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan laten wij dit uiterlijk 2 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen aanleiding zijn om een cursus te annuleren:

 • De groep is te klein (minder dan 4 aanmeldingen)

 • De docent is ziek en kan niet vervangen worden

 • Extreme weersomstandigheden

 • Onvoorziene omstandigheden

Bij annulering van onze kant wordt het volledige cursusbedrag binnen twee weken teruggestort op rekening van cursist tenzij het voor cursist mogelijk is om de cursus op een ander tijdstip te volgen.

Artikel 6: Afwezigheid
Wanneer cursist zonder zich af te melden om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt het (een deel van) cursusgeld niet terugbetaald. De les kan eventueel in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip en/of op een andere locatie tegen een door Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio te bepalen vergoeding. Indien cursist vóór aanvang van de cursus heeft doorgegeven dat hij/zij op een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn, wordt cursist indien mogelijk in de gelegenheid gesteld de cursusdag/avond zonder bijkomende kosten op een andere datum te volgen.

Artikel 7: Afwijkende voorwaarden m.b.t. de opleiding

 • Inschrijving voor de opleiding geschiedt schriftelijk op volgorde van binnenkomst. Tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen, is deelname definitief na betaling van het totaal verschuldigde opleidingsgeld.

 • Het is mogelijk het cursusgeld voor de opleiding in 3 termijnen te betalen. Hiervoor wordt een betalingsovereenkomst opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.

 • Deelnemers aan de opleiding schrijven zich in voor de hele opleiding. Mocht cursist besluiten eerder met de opleiding te stoppen, vindt geen restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats. Cursist die gespreide betaling zijn overeengekomen verplichten zich te houden aan alle betalingsverplichtingen zoals overeengekomen in de betalingsovereenkomst.

Artikel 8: Annulering van de opleiding

 • Wanneer cursist zijn inschrijving voor de opleiding wil annuleren, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 5.

 • Wanneer de opleiding door Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio wordt geannuleerd, wordt het reeds betaalde opleidingsbedrag binnen twee weken aan de cursist gerestitueerd.

Artikel 9: Cursusmateriaal en auteursrecht
Het auteursrecht van het door Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio gebruikte cursusmateriaal behoort aanAimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het eigendomsrecht van het door Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio afgegeven cursusmateriaal ligt bij de student. Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio is niet aansprakelijk voor (nadelige) gevolgen die veroorzaakt zijn of worden door het door Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio gebruikte cursusmateriaal.

Artikel 10: Garantie en klachten

 • lid 1: Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio garandeert dat de door cursist betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en optimaliseert deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend, met name door uitgebreide bijscholingstrajecten.

 • lid 2: Na afloop van iedere cursus/opleiding wordt de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen en te retourneren.

 • lid 3: Vragen van administratieve aard worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord.

 • lid 4: Vragen over de inhoud van de cursussen/opleiding worden doorgaans binnen 3 werkdagen beantwoord.

 • lid 5: Vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • lid 6: Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio en haar medewerkers.

 • lid 7: Gastleraren wordt gevraagd een contract met een vertrouwelijkheidsclausule te tekenen.

 • lid 8: Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van het Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio en zullen schriftelijk worden behandeld en beantwoord.

 • lid 9: Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling. Deze klachtenregeling is openbaar (website) en kan bij Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio worden opgevraagd.

Artikel 11: Bijzondere bepaling
Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio heeft het recht deelnemers die na herhaaldelijk waarschuwen het verloop van de lessen op wat voor wijze dan ook blijven belemmeren of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten. Deelnemers die om deze reden van verdere deelname zijn uitgesloten hebben geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen het opleidingsinstituut en de cursist en of de vertegenwoordiger van deze cursist gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
Bovenstaande Algemene Voorwaarden staan de cursist ten allen tijde ter beschikking zodanig dat de cursist hier tijdig kennis van kan nemen.

bottom of page